Hou, 9370 Hals
+45 12 34 56 78
housamraad@hou.dk

Centerrådets generalforsamling

Generalforsamling 2020, Hou Centerråd

Generalforsamling  11/2 2020 kl. 14 i Hou Borgerhus

29 deltagere og bestyrelse var mødt samt Kommunens repræsentant Louise Thomsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.  Keld Jul Vagner blev valgt og han konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet, i avisen mail og hjemmeside.
  1. Valg af stemmetæller. Kirsten Nielsen og Lene Karlsen Blev valgt.
  1. Formandens beretning. Formand Susanne Christensen aflagde beretning, se vedhæftede bilag. 
  1. Fremlæggelse af årsregnskab. Kasserer Ragnhild Hansen fremlagde regnskab og det blev godkendt uden yderlige kommentar. Se vedlagte bilag.
  1. Valg til bestyrelse, på valg er :
  • Else Karlsen
  • Ragnhild
  • Merete
  • Ragnhild ønskede ikke at stille op til bestyrelse, Bodil Busk, Merete Sørensen og Else Sloth Karlsen blev valgt 

6.Valg af Suppleanter: 2stk. Ragnhild Hansen og Jens Batsberg blev valgt.

7. Valg af revisorer: Keld Jul Vagner og John Buhl blev genvalgt.

8.  Valg af revisorsuppleant. Carsten Saxtorff blev genvalgt

9.   Evt . Susanne efterlyste bisiddere Karen Albrechtsen vil godt være med så nu er der 4 stk .Nemlig Karen, Karen Magrete Bjarne og John B.

 

Louise fortalte om aktivitet Nord, aktivitetshuse som hvis man er folkepensionist eller efterlønner frit kan bruge, og hun fortalte også at det er ved at blive planlagt samarbejde med HGI så vores medlemmer kan bruge redskaber til træning og kommunen muligvis kan få fysioteapi til at hjælpe i gang.

Keld som er centerrådets rep. I HBA fortalte at begge køkkener i borgerhuset er ved at blive renoveret, han opfordrede til at møde op til årsmødet som er den 31 marts.

Flemming Gadegård fortalte om borgermøde hvor der var ideer om tilbygning, der var et godt indlæg fra arkitekter.

Susanne takkede afgående bestyrelses medlem Ragnhild for godt samarbejde, og Else tak for 10 år i centerrådet.

Keld afsluttede generalforsamling med tak for god ro og orden.  

Efter generalforsamlingen var der bankospil og ostebord og Kaffe

Tak for i dag ved    Susanne Christensen Hou Centerråd.

Sekretær Else Sloth Karlsen         Dirigent Keld Jul Vagner.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med: Susanne Christensen som formand, Flemming Gadegård næstformand, Bodil Busk kasserer, Else Sloth Karlsen sekretær, Merete Sørensen, Gitte Nielsen og Karen Margrete Saxtorff bestyrelse.

Ragnhild Hansen 1 suppleant JensBatsberg 2 suppleant.

Formanden takkede igen Ragnhild for godt samarbejde og Else fik en erkendtlighed for de 10 år i Centerrådet.

Bodil oplyste at hun er på ferie til vores marts møde.

Punkt til næste møde regler til bisiddere

 

Beretning:

Generalforsamling 11/2- 2020  Hou Centerråd.

Velkommen: Jeg vil gerne på Centerrådets vegne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling, det er dejligt at i er mødt så mange. I år vil jeg kort fortælle om de aktiviteter vi har i Hou Centerråd.

LinedansGrethe Jørgensen.

StavgangMie Pedersen og Jonna Laubek.

ForedragI samarbejde Hou Menighedsråd.

PetanquePoul Sørensen.

KroketElse Karlsen.

Billard Henning/ Ragnhild

Fri leg/AktiviteterEsther Jensen.

Tirsdags holdetGitte Nielsen,  Merete Sørensen.

Indoor cyclingJørgen Karlsen.

Der foruden har vi samarbejde med: 

Hgi Hou Gymnastik og Idrætsforening.

Hou Skole Bedsteforældre dag.

HBA Hou Støtteforening

Hou Samrådet

Årets Aktiviteter: Mange af aktiviteterne foregår sammen med Menighedsrådet, der skal herfra lyde en tak til dem.

21/1-19 Vi havde møde med Ålborg Kommune ang. De Kommunale kørselsordninger.(Marlene Pekuhn, Mette Sandal) der var stor deltagelse, fra hele Gl Hals kommune.

12/2- 19 Koncert med Anne – Marie Hassing. Der sang og fortalte om egne sange og om Cden, Mit Eventyr. 

5/3- 19 Halvdagstur til Råt og Godt, det er et Social Økonomisk tilbud  til unge, det skal være med til at motivere, og styrker udsatte unge, Socialt og fagligt til job eller Ungdomsuddannelse. Ved den lejlighed spiste vi på Cafe Fair som også er et Non profit foretagende, og i det samme hus var der mulighed for at de strikke glade at købe garn.

11/3 -19 Foredrag: Foredrag ved Christian Mollerup Schmidt, som er vores   nye formand for Menighedsrådet, Han fortalte om sine 40 år i Militæret, om sine udstationeringer i Holland, USA, Irak. Samt om sin tid i Forsvarsministeriet

25/3- 19 Modeopvisning: Ved Esmeralda/ Lene Gregersen, der var ca 100 deltager.

8/4- 19 Foredrag med Politiass. Birgitte Jacobsen, der fortalte om livet som kvindelig betjent i en mandsdomineret verden.

27/4-19 Senior- Festivalen er et samarbejde mellem alle byer i gl. Hals kommune, det er den dag hvor alle Pensionister kan komme og spise gratis og få underholdning og en svingom. Som info kan jeg fortælle at udvalget bag festivalen er reduceret til kun at gælde Ulsted- Gandrup og Hou, Ældresage, men de resterende medlemmer køre videre som hidtil, men alle i gl Hals Kommuner er stadig meget velkommen til Senior festivalen.

29/4- 19 Gåtur i Hou by ved Søren Henrik Sloth, han fortalt om det Hou, derefter blev der serveret kaffe hos Susanne og Arne Sloth

 28/5- 19 Heldagstur: Bus turen gik til Mønsted kalk miner og Grønhøj kro, hvor man kunne komme ind og se Morten Korck og Kartoffel tyskernes museum, på turen blev der serveret middag og Kaffe.

4/6- 19 Bedsteforældre tur med 3.og 4. klasses bedsteforældre, turen gik til Farm fun, god dag, men der kunne godt have været flere bedsteforældre med.

Juli:Ferie

7/8- 2019 Mix stævne der mødte 134 spillere op, det var en meget våd bane vi kom ud i, men spillerne var godt rustede til kampen de havde gummistøvler og regntøj på. Efter stævnet fik vi Kaffe og kage, som frivillige havde bagt, det var en vel lykket aften.

27/8- 19 Gåtur over Limfjorden via Kulturbroen fra Ålborgsiden, for derefter at spise Bøf sandwich på Victors Madhus, derefter gik turen til Lindholm Høje hvor vi fik en interessant rundvisning i området.

24/9- 19 Sangaften med besøg af Lyrik trioen ” At Lytte” Lene Brohus synger sange med tekster af Bjarne Nielsen, som er sat i musik af Mads Nielsen.

14/10- 19 Modeopvisning: V/Lene Gregersen fra Esmeralda i Hals.

22/10- 19 Tur til Ulsted forebyggelses – Rehabiliteringscenter, det var meget interessant. Info: jeg kan oplyse at alle pensionister må have lov til at træne på Ålborg Kommunes motionscentre, når de er introduceret til brugen af de enkelte maskiner. Der starter nyt hold op med Aktive fredag, det starter 6/3 – 27/3, der er opslag på opslagstavlen i hallen.

10/11- 19 Mortens aften var der fællesspisning med And og hvad dertil hører.

24/11- 19 Matine/Julefrokost. Vi havde sidste år valgt at slå Matine og Julefrokosten sammen, grundet at der er mange aktiviteter i december måned.  Vi havde nogle hyggelige timer med dejlig musik af Susanne og Arne , der var også god plads til en dans.

11/12-19 Juleturen gik til Nordstjernen i Blokhus, hvor vi spiste dejlig Julefrokost med kaffe. Derefter gik turen til Papirklip museet, der kunne man gå rundt på egen hånd, dog var der en fin introduktion fra museets personale inden. Til sidst fortsatte turen til Hune Skulpturpark, hvor mørket efterhånden havde sænket sig, så udstillingen ”Magisk Jul” kom til sin ret. Det var årets aktiviteter.

Og hvad sker der så nu: Lige nu arbejder vi på at få et samarbejde med HGI omkring motionscenteret så Hou´ Pensionister kan træne i HGI lokaler til en billig/rimelig pris. Der er lavet en forhånds aftale, så vi forventer at det kommer til at fungere.

Der arbejdes nu på at lave en tur til Læsø, mere herom senere.

Der har været ca 500 personer der har deltaget i vores ture ud af huset.

I uge 44-45 var der optælling af aktive personer i centeret, der var 174 aktive damer, samt 108 aktive herrer.

Til sidst vil jeg takke alle tovholder der villigt har stillet op, når der har været brug for det, ligeledes vil jeg sige tak til Keld Jul Vagner for at have styrer slagets gang.

Susanne Christensen Hou Centerråd.