Hou, 9370 Hals
+45 12 34 56 78
housamraad@hou.dk

Hou Borgerforening

Hou Borgerforening er nu genetableret og vil informere via denne side, som hører under Samrådets hjemmeside.

Kontakt os på: houborgerforening@hou.dk

 

TILMELDING TIL ÅRHUNDREDETS FEST : KLIK HER


 

En af Borgerforeningens faste aktiviteter er at arrangere den årlige Sankt Hans Aftens fest.

Festen 2022 blev den første efter genetableringen og blev særdeles velbesøgt og vellykket!

Herunder nogle indtryk fra Sankt Hans Aften 2022:

 


Bestyrelsen i Hou Borgerforening var standsmæssigt kørende, da vi var til “åbent hus” – eller snarere “åbent telt” hos Karina og Lisanne på Engvej:

Bestyrelsen


Borgerforeningen sørger for at udmykke byen med flagallé på flagdage og ved f.eks. konfirmation.

Bliv medlem

Herunder en video fra indvielsen af “Hou Batteri” i 2008:


Vi lægger småt ud med at offentliggøre vedtægterne m.h.p. en kommende generalforsamling.

indtil da vil bestyrelsen bestå af følgende:

  • Formand: Hans Sloth Hansen
  • Næstformand: Christian Mollerup Schmidt
  • Kasserer: Ulla Jones
  • Sekretær: Jørgen Mikkelsen
  • Bestyrelsesmedlem (Ejendomsinspektør): Tommy Nielsen
  • Suppleant: Brian Mosegaard
  • 1. revisor: Tove Fønss
  • 2. revisor: Kirsten H. Jensen
  • Webmaster: Kaj Haulrich.

Vedtægter for Borgerforeningen for Hou og omegn af 17. februar 1919
§1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Borgerforeningen for Hou og omegn af 17. februar 1919. Foreningens
hjemsted er Hou, 9370 Hals, Aalborg Kommune
§ 2 – Foreningens formål
Foreningens formål er at samle byens borgere om almindelige oplysning og kulturelle aktiviteter.
§ 3 – Optagelse af medlemmer
Som medlem i foreningen kan optages enhver person, som har bopæl i Hou og omegn.
Æresmedlemmer, der er kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlingen, kan efter forslag
vælges på generalforsamlingen.
§ 4 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, bekendtgøres med mindst 3
ugers varsel i den lokale avis. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på
en måde, som borgerforeningens bestyrelse finder hensigtsmæssig.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
Stemmeret har en person fra hver medlemshusstand, og den kan kun udøves ved personligt
fremmøde.
De stemmeberettigede er ligeledes valgbare til bestyrelsen.
§ 5 – Kontingent
Medlemskontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og betales
helårligt forud. Medlemskabet er personligt.
§ 6 – Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning for det forløbne år.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7) Valg af revisor og suppleant.
8) Eventuelt.
§ 7 – Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal.
Alle opstillinger og valg kan ske mundtligt, men skal være skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker
det.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat for handlingerne
optages.
§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat
over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 5.
§ 9 – Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til denne vedtægt.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær samt yderligere 1
medlem, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Suppleanterne, der vælges for 1 år ad gangen, vælges samtidig med bestyrelsesmedlemmerne,
således at de, der får flest og næstflest stemmer uden at være valgt til bestyrelsen, er henholdsvis 1.
og 2. suppleant.
Genvalg kan finde sted på alle poster.
§ 10 – Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt
formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af at formanden fratræder i utide, bliver
næstformanden formand indtil førstkommende generalforsamling.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden, men ved større
økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, afgøres på generalforsamlingen.
§ 11 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at sørge for at afgive
driftsregnskab og status pr. 31.12 – til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges på
generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
§ 12 – Revisorer og revision
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, dog således at der årligt
afgår én. Suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen, vælges samtidig med revisorer, således at den,
der får flest stemmer uden at være valgt til revisor, er suppleant – genvalg kan finde sted på alle
poster.
Revisorer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
§ 13 – Vedtægtsændringer
Ændringer af denne vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
§ 14 – Foreningens ophør
Til gyldig beslutning om foreningens ophør kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst 14 dage og højst 1 måned
efter den første.
Ved en evt. opløsning af foreningen skal alle dens aktiver overgå til byens ve og vel, eller hvis det
vedtages på de 2 generalforsamlinger, henstå i indtil 10 år, så en ny Borgerforening har mulighed
for at etablere sig på samme vilkår som beskrevet i disse vedtægter.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 14.3.2006
Justeringer i § 4 og § 7 er vedtaget på generalforsamlingen d. 10. marts 2009.
Hou 2014.