Hou, 9370 Hals
+45 12 34 56 78
housamraad@hou.dk

Centerrådets vedtægter

Vedtægter for centerråd på aktivitetscentre og aktivitetshuse på ældreområdet i Aalborg Kommune

Vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget 31.01.2018

Med det formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbuddene på ældreområdet i Aalborg kommune er der udarbejdet vedtægter for kommunens centerråd.

 1. Centerrådenes virke
  1. 1.1.Det efterstræbes, at der er tilknyttet et centerråd for hvert aktivitetscenter og aktivitetshus.
  2. 1.2.Centerrådet bistår Ældre – og Handicapforvaltningen med at planlægge og udvikle kommunens tilbud for aktivitetscentrene for alders- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere. 
  3. 1.3.Centerrådet hører organisatorisk under det geografiske områdes aktivitetsleder. Centerrådet samarbejder med aktivitetsleder og personalerepræsentant om formidling af ønsker og synspunkter fra brugere og borgere i det geografiske område. 
  4. 1.4.Centerrådet medvirker i udarbejdelsen af aktivitetscentrenes øvrige tilbud.
  5. 1.5.Centerrådet skal medvirke til, at der tilrettelægges og afvikles aktiviteter, der henvender sig bredt til det enkelte centers brugere.
  6. 1.6.Centerrådet medvirker til at orientere borgerne og aktivitetscentrenes forskellige tilbud om centerrådets arbejde.

Endvidere skal centerrådet fremme samarbejdet mellem brugere, øvrige centerråd og aktivitetsmedarbejdere i det geografiske område. For at sikre sammenhæng til lokalområdet og Ældre- og Handicapforvaltningen i øvrigt opfordres centerrådene til at etablere et tæt samarbejde med de udpegede kontaktpersoner fra de respektive lokalråd. Desuden skal centerrådet medvirke til at fremme samarbejdet til støtteforeninger og beslægtede frivillige organisationer i området. 

 1. Centerrådets indflydelse
  1. 2.1.Centerrådet skal inddrages i forhold omkring det enkelte aktivitetscenters arrangementer og aktiviteter. Centerrådet kan desuden på eget initiativ udtale sig og stille forslag om ethvert emne af interesse for brugerne.
  2. 2.2.Centerrådet informeres om beslutninger vedrørende anvendelse af aktivitetscentrets ressourcer, herunder økonomi, lokaler og faciliteter. 
  3. 2.3.Centerrådet har ikke indflydelse på ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Aktivitetslederen kan dog –hvis det vurderes relevant – beslutte at høre centerrådet ved ansættelse af nye medarbejdere.

Centerrådet har ikke nogen beslutningskompetence, men centerrådets anbefalinger og råd skal medtænkes ved aktivitetslederens beslutninger. 

Brugerindflydelse  

Der tilstræbes høj grad af brugerinddragelse på det enkelte aktivitetscenter og i det enkelte aktivitetshus. Det enkelte centerråd tildeles et politisk vedtaget beløb årligt, som rådet kan disponere over (jf. politisk beslutning af 13.01.2016).

Det lokale centerråd inddrages i forbindelse med planlægning og afvikling af aktiviteter på aktivitetscentrene. Aktivitetscentre/huse har en forpligtelse til at lave så nuancerede tilbud som det er muligt ud fra brugernes ønsker og behov. 

I aktivitetshusene planlægger og afvikler centerrådet aktiviteter på egen hånd.

 1. Sammensætning af centerråd
  1. 3.1.Centerrådet består af 3,5,7 eller 9 medlemmerog en personalerepræsentant. Områdets aktivitetsleder deltager ad hoc. Til centerrådet vælges der et antal suppleanter samt revisor og revisorsuppleanter. 
  2. 3.2.Valgbare er alle pensionister og efterlønsmodtagere, bosat i Aalborg kommune. 
  3. 3.3.Centerrådet kan nedsætte underudvalg i det omfang det skønnes nødvendigt. Medlemmer til underudvalg kan rekrutteres frit blandt aktivitetscentrets brugere.
 1. Valg til centerråd 
  1. 4.1.Stemmeberettigede er alle pensionister og efterlønsmodtagere, bosat i Aalborg Kommune.
  2. 4.2.Valgperioden er 2 år.
  3. 4.3.Afholdelsen af valg til centerrådet varetages af det enkelte aktivitetscenter/aktivitetshus og finder sted på centerrådets generalforsamling i 1. kvartal hvert år. Centerrådet fastsætter den præcise dato for generalforsamlingen. Tilrettelæggelsen af valget, herunder information i forbindelse med, at valget foregår i det enkelte aktivitetscenter, organiseres af centerrådet. I aktivitetscentre med personale sker dette arbejde i samarbejde med aktivitetscentrets personale.  
  4. 4.4.Det enkelte centerråd aftaler på forhånd, hvor mange medlemmer, der skal være i det kommende centerråd. Hvis der ikke opstilles flere kandidater end det ønskede antal medlemmer afgøres valget ved fredsvalg. Er der opstillet flere kandidater end det ønskede afgøres valget ved skriftlig afstemning.
  5. 4.5.Halvdelen af centerrådets medlemmer – minus én – er på valg i lige år, mens halvdelen af centerrådets medlemmer – plus én – er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. 
  6. 4.6.Det nye centerråd tiltræder straks og konstituerer sig selv. Dog kan valg til formands- og /eller kasserer-posten foretages direkte på generalforsamlingen. 

 

 1. Centerrådsmøder
  1. 5.1.Formanden indkalder til møde mindst én gang i kvartalet, herudover kan der afholdes møde efter behov, hvis mindst 2 centerrådsmedlemmer eller aktivitetsleder ønsker det.
  2. 5.2.Stemmeret har alle centerrådsmedlemmer – undtaget herfra er ansatte samt suppleanter.
  3. 5.3.Centerrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af rådets brugerrepræsentanter er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende (målet er dog at opnå enighed ved dialog). 
  4. 5.4.Der udarbejdes skriftligt referat efter hvert centerrådsmøde. Referatet sendes til pågældende aktivitetsleder samt hænges synligt på centeret.
 2. Centerrådets økonomi. 
 1. 6.1.Centerrådet kan beslutte at oprette en brugerkasse. Brugerkassen er Ældre-og Handicapforvaltningen uvedkommende, og må ikke opbevares på centeret.
 2. 6.2.Såfremt et centerråd opretter brugerkasse, skal der udarbejdes vedtægter for denne. 

Disse vedtægter skal beskrive: 

 • målsætninger for brugerkassen 
 • hvem er ansvarlig for brugerkassen 
 • regler for administration af kassens midler 
 • indtægtsmuligheder for brugerkassen 
 • hvad midlerne skal bruges til, hvis brugerkassen nedlægges. 
 1. Vedtægter.

7.1 Gældende vedtægter kan altid tages op til drøftelse. Ændringer af vedtægter skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget.

 

          Vedtægter for Brugerkassen: 

§ 1   Brugerkassen i Hou Centerråd har hjemsted i Hou, 9370 Hals, Aalborg Kommune.
§ 2     Brugerkassen er oprettet under henvisning til standardvedtægt for Centerråd i Aalborg kommune § 6.1. og 6.2, og er derved Ældre-Handicapforvaltningen uvedkommende.
§ 3     Brugerkassens målsætning er at medvirke til aktiviteter, til fordel for Hou Centerråd, samt være økonomisk opbakning for Centerrådet.
§ 4     Ansvarlig for Brugerkassen er den til enhver tid valgte Centerrådsformand. Fuldmagt til at disponere over Brugerkassens midler kan meddeles andre valgte Centerrådsmedlemmer, efter godkendelse af det samlede Centerråd.
§ 5     Økonomiske dispositioner foretages efter den til enhver tid gældende forretningsorden for Hou Centerråd.
§6     Brugerkassen og Centerrådet laver diverse aktiviteter og arrangementer, hvorfra et eventuelt overskud indgår i Brugerkassen, ligesom et underskud dækkes af Brugerkassen.                                                                                                                  
§ 7     Brugerkassen revideres, i forbindelse med Centerrådets samlede regnskab, af 2 valgte revisorer, inden regnskabet forelægges til godkendelse på Centerrådets årlige generalforsamling, hvortil alle modtagere af hjemmepleje, pensionister, efterlønsmodtagere og andre særligt interesserede i ældreområdet har stemmeret og er valgbare.
 § 8     Hvis Brugerkassen nedlægges, skal eventuelle overskydende midler anvendes til almennyttige velgørende formål, efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget af Hou Centerråd den 18. november 2010.

Nils Vinther                          Elly Jensen                         

Peer Mark Jensen                  Kjeld Hansen                       

Lene W. Hansen                   Kirsten Andersen
    

Poul Hansen