Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Centerrådets vedtægter

Vedtægter for centerråd på aktivitetscentre og aktivitetshuse på ældreområdet i Aalborg Kommune

 1. Udkast til Forretningsorden for Hou Centerråd

  1   Der afholdes møde som udgangspunkt den 1. mandag i hver måned, dog undtaget juli og august. Eller efter behov.

  2   Suppleanterne deltager i møderne, dog uden stemmeret. 

  3   Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget.                Formanden kan i hastesager indkalde Centerrådets bestyrelsesmedlemmer til ekstraordinære møder, med det varsel tiden tillader og uden udsendt dagsorden.

  4   Punkter til dagsordenen på de ordinære møder skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.

  5   Den endelige dagsorden udsendes pr mail til medlemmerne senest 7 dage før mødet.

  6   Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  Godkendelse af dagsorden

  Godkendelse af referat fra sidste møde

  Orientering fra og til Lokalrådets repræsentant og kommunes repræsentant (hvis disse deltager)

  Orientering fra formanden

  Orientering fra kasserer

  Meddelelser fra Centerrådets medlemmer

  Næstkommende møde

  Eventuelt

  7   Centerrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de  Stemmeberettigede er til stede.

  8   Eventuel afbud meddeles formanden i så god tid inden mødet, som muligt.

  9   Referat udarbejdes af sekretæren, og dette sendes pr mail til Centerrådets bestyrelsesmedlemmer incl. Suppleanter, leder af Aktivitet Nord og Lokalråd Nord, senest 8 dage efter mødes afholdelse.

  10  Økonomiske dispositioner op til kr 3.000 pr sag, kan foretages af formanden eller kassereren alene. Der orienteres herom på det førstkommende Centerrådsmøde.  

  11  Økonomiske dispositioner fra kr 3.000 – kr 6.000 pr sag, kan foretages af kasserer i forening med formand eller næstformand, således der altid er mindst 2 fysiske til at disponere. Der orienteres herom på førstkommende Centerrådsmøde.

  12  Centerrådets eventuelle overskud ved diverse arrangementer er øremærkede til aktiviteter og arrangementer for Centerrådets brugere. 

  13  A jourført gaveregulativ, skal være udarbejdet.

  14  Der udbetales administrationsgodtgørelse på kr. 1.500 til formand og kasserer og kr 500 til øvrige bestyrelsesmedlemmer incl. Suppleanter hver år. Disse takster er gældende fra 01.01.23    

  Kørsel til arrangementer i Centerrådets regi refunderes med Statens til enhver tid gældende takster.

  Ved arrangementer i Centerrådets regi i huset fritages bestyrelsesmedlemmer for betaling.

  Ved arrangementer sammen med Hou Menighedsråd fritages de bestyrelsesmedlemmer, der er i udvalget og hjælper til, for betaling, er der indkaldt yderlige assistance fra andre bestyrelsesmedlemmer, er disse også fritaget for betaling.  Alle andre betaler for arrangementet. Dog er drikkevarer altid for egen regning.

  Ved arrangementer udenfor huset betaler bestyrelsesmedlemmer på lige fod med andre deltagere.

  15 Indtægtsmuligheder for brugerkassen sker ved overskud fra diverse arrangementer.

  16 Formand og kasserer er ansvarlige og hæveberettigede for brugerkassen.

  17  Hvis Hou Centerråd nedlægges, skal eventuelle midler anvendes til almennyttige velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

  Undtaget fra dette er kontoen / kontiene for tilskud fra Aalborg Kommune. Anvendelse af eventuelle overskydende midler vedr. dette, skal aftales med Aalborg Kommune.

  Nedlæggelse af Hou Centerråd kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst 14 dage og højst 1 måned efter den første.

  18  Denne reviderede forretningsorden træder i kraft den 4. december 2023, og kan kun ændres på et ordinært bestyrelsesmøde, hvor punktet er optaget på den udsendte dagsorden. Senest en uge før mødets afholdelse, skal skriftlige formulerede forslag være udsendt pr mail til bestyrelsesmedlemmerne.

  Hvert år i april måned nyrevideres denne forretningsorden.

  _____________________________ _______________________

  Formand Susanne Kaja Christensen  Næstformand Jens Batsberg

  ________________ __________________

  Kasserer Bodil Busk Sekretær Else Karlsen

  ______________________ ______________

  Karen Margrethe Saxtorff Ragnhild Hansen

  _________________

  Grethe Kjær Hansen

   

   

 

Gældende fra den 01.04.2023.

 

          Vedtægter for Centerrådets-kasse:  (kommer)