Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Hou Borgerforening

Hou Borgerforening vil informere via denne side, som hører under Samrådets hjemmeside.

Kontakt os på: houborgerforening@hou.dk

Bliv medlem af Borgerforeningen og støt op om vore aktiviteter.

Årligt medlemsskab 150 kr. pr. husstand. Indmeldelse kan ske via:

MobilePay: 171022  eller bankoverførsel til konto 9070 0640010991

Husk at anføre navn, telefonnummer og adresse i kommentarfeltet!


Pinsesøndag den 19. maj blev Borgerforeningens udstilling “Det Gamle Hou” åbnet

med taler af formand Hans Sloth og Tove Michelsen fra Hals Arkiv:

Reception 19. maj 2024


Sankt Hans Aften 2023 blev igen en succés med musik af Ibsens Kapel,

sang og midsommervise ved

Anne-Marie Hassing, ‘bål’-tale uden bål ved Erik Meistrup,

to mobile barer, salgsvogn med vafler, højt humør og stemning over hele linien: 

Hou Panorama

Hou Havn


Bestyrelsen i Hou Borgerforening:

 

  • Formand: Hans Sloth Hansen

  • Næstformand: Brian Mosegaard

  • Kasserer: Ulla Jones

  • Betyrelsesmedlem: Karina Karmisholt

  • 1. Suppleant: Ole Hammerholt

  • 2. Suppleant: Per Røjkjær

  • 1. revisor: Tove Fønss

  • 2. revisor: Kirsten H. Jensen

  • Webmaster: Kaj Haulrich.

 

 


 

En af Borgerforeningens faste aktiviteter er at arrangere den årlige Sankt Hans Aftens fest.

Herunder nogle indtryk fra Sankt Hans Aften 2022:

 


Bestyrelsen i Hou Borgerforening var standsmæssigt kørende, da vi var til “åbent hus” – eller snarere “åbent telt” hos Karina og Lisanne på Engvej:

Bestyrelsen


Borgerforeningen sørger for at udmykke byen med flagallé på flagdage og ved f.eks. konfirmation.

Bliv medlem

Herunder en video fra indvielsen af “Hou Batteri” i 2008:


Vi lægger småt ud med at offentliggøre vedtægterne for Hou Borgerforening.

Nye vedtægter 2023:
Vedtægter for Borgerforeningen for Hou og omegn af 17. februar 1919
§1 – Navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Borgerforeningen for Hou og omegn af 17. februar 1919. Foreningens hjemsted er
Hou, 9370 Hals, Aalborg Kommune
§ 2 – Foreningens formål.
Foreningens formål er at samle byens borgere om almindelige oplysning og kulturelle aktiviteter.
§ 3 – Optagelse af medlemmer – Udelukkelse
Som medlem i foreningen kan optages enhver person, som har bopæl i Hou og omegn. Æresmedlemmer,
der er kontingentfrie og har stemmeret på generalforsamlingen, kan efter forslag vælges på
generalforsamlingen.
Stk. 1. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. En udelukkelse kan på begæring af den
udelukkede prøves på den følgende generalforsamling.
§ 4 – Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, bekendtgøres med mindst 3 ugers
varsel i den lokale avis. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på en måde,
som borgerforeningens bestyrelse finder hensigtsmæssig.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
Stemmeret har en person fra hver medlemshusstand, der har været medlem i mindst 30 dage og, betalt
kontingent. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. De stemmeberettigede er ligeledes
valgbare til bestyrelsen.
§ 5 – Kontingent.
Medlemskontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og betales helårligt
forud. Medlemskabet er personligt.
§ 6 – Dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning for det forløbne år.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7) Valg af revisor og suppleant
8) Eventuelt.
§ 7 – Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal.
Alle opstillinger og valg kan ske mundtligt, men skal være skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat for handlingerne optages.
§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3
af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning
om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 4
§ 9 – Bestyrelse – valg/ledelse
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der efter konstitueringen skal består af formand, næstformand, kasserer,
sekretær og et bestyrelsesmedlem. Alle vælges for to år ad gangen.
På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. To suppleanter vælges for
et år ad gangen.
Valgbarhed til bestyrelsen er betinget af mindst 30 dages medlemskab.
Suppleanterne, der vælges for 1 år ad gangen, vælges samtidig med bestyrelsesmedlemmerne, således at de,
der får flest og næst flest stemmer uden at være valgt til bestyrelsen, er henholdsvis 1 og 2 suppleant. Genvalg
kan finde sted på alle poster
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger
og foretagne handlinger forpligter i henhold til denne vedtægt
§ 10 – Konstituering.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde
med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af at formanden fratræder i
utide, bliver næstformanden formand indtil førstkommende generalforsamling.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden, men ved større
økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, afgøres på generalforsamlingen.
§ 11 – Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at sørge for at afgive driftsregnskab og
status pr. 31.12 – til revisorerne Driftsregnskab og status forelægges på generalforsamlingen til godkendelse
og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
§ 12 – Revisorer og revision.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, dog således at der årligt afgår en.
Suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen, vælges samtidig med revisorer, således at den, der får flest
stemmer uden at være valgt til revisor, er suppleant – genvalg kan finde sted på alle poster.
Revisorer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
§ 13 – Vedtægtsændringer.
Ændringer af denne vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget
§ 14 – Foreningens ophør.
Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst 14 dage og højst 1 måned efter
den første.
Ved en evt. opløsning af foreningen skal alle dens aktiver overgå til byens ve og vel, eller hvis det vedtages
på de 2 generalforsamlinger, henstå i indtil 10 år, så en ny Borgerforening har mulighed for at etablere sig på
samme vilkår som beskrevet i disse vedtægter.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 14.3 2006
Justeringer i § 4 og § 7 vedtaget på generalforsamlingen d. 10. marts 2009.
Justering af § 9 – 10 Bestyrelse – konstituering valg/ledelse 18. marts 2023.